Czyste spółki

Czyste spółki to spółki gotowe do nabycie pozbawione wszelkich zobowiązań finansowych. Nie posiadają zobowiązań zarówno w stosunku do podmiotów trzecich jak i do administracji skarbowej. Zakup takiego podmiotu jest szybszy niż rozpoczęcie działalności przez założenie spółki. Weryfikacja zobowiązań w stosunku do urzędu skarbowego jest relatywnie łatwa i nie pozostawia wątpliwości.

Czyste spółki - gotowe spółki - odpowiedzialność zarządu za zobowiązania firmyKupując spółkę, która była wcześniej prowadzona należy zadbać o jej dokładny stan finansowy oraz rozpoznać jakie posiadała lub posiada zobowiązania. Najlepiej jest kupować podmiot, który funkcjonował na rynku przez długi czas. Kolejne kryterium to znajdownaie się we władaniu pośrednika przez okres co najmniej 3 lat. Oznacza to że wszelkie zobowiązania zawarte przez zakupem spółki się już przedawniły.

Jednym z podstawowych kryteriów decydującym o wyborze formy prawnej jest odpowiedzialność zarządu oraz wspólników za zobowiązania spółki. Jeśli spółka w danym reżimie prawnym zakłada odpowiedzialność majątkową zarządu za zobowiązania  gwarancja braku zobowiązań kupowanej spółki staje się priorytetem. Sytuacja ta jest prosta jeśli spółka została założona tylko w celu natychmiastowej sprzedaży. Jeśli jednak spółka znajdowała się wcześniej w cudzej własności i prowadziła działalność gospodarczą wymagane jest upewnienie się czy posiada zobowiązania względem osób trzecich.

 

Odpowiedzialność zarzadu – czyste spółki

Czyste spółki - zarząd i jego odpoweidzialnośćW przypadku polskiej spółki z o.o. zarząd ponosi subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.  Odpowiedzialność ta jest ponoszona całym swoim majątkiem. Za zobowiązania, za które są odpowiedzialni członkowie zarządu uznaje się nie tylko zobowiązania powstałe w okresie sprawowania przez nich funkcji, ale także te powstałe przed tym okresem. W tej sytuacji członek zarządu bierz odpowiedzialność za zobowiązania poprzednich prezesów. Mamy tutaj na myśli nie tylko zobowiązania w stosunku do kontrahentów przedsiębiorstwa ale także zobowiązania finansowe dla urzędów skarbowych.

W przypadku kiedy spółka posiadała szereg członków zarządu na przestrzeni czasu ich odpowiedzialność jest solidarna w stosunku do pozostałych. Odpowiedzialność ta nie dotyczy jednak zobowiązań po okresie ustania ich funkcji jako członka zarządu. Przepisy te są obowiązujące bezwzględnie i nie można ich wyłączyć na podstawie umowy pomiędzy wspólnikami i członkiem zarządu. Odpowiedzialność za zobowiązania zarządu może jednak zostać wyłączona w pewnych sytuacjach.

Jednym ze sposobów wyłączenia odpowiedzialności zarządu jest złożenie poprawnego wniosku o upadłość spółki. Upadłość musi zostać ogłoszona w okresie 2 tygodni od podjęcia tej informacji przez członków zarządu. Podstawą do ogłoszenia upadłości jest podjęcie informacji o prawdopodobieństwie niemożliwości realizacji zobowiązań przez spółkę. W przypadku jeśli spółka nie złoży wniosku o upadłość to członek zarządu może zwolnić się z odpowiedzialności za zobowiązania spółki przez wykazanie że nie nastąpiło to z jego winy. Innym sposobem uwolnienia się od odpowiedzialności jest wykazanie, że pomimo, że nie złożony został wniosek o upadłość wierzyciel i tak nie miałby możliwości zaspokoić swoich roszczeń. W takiej sytuacji wierzycie nie ponosi szkody ze względu na brak działań zarzadu.