Status spółki a umowa spółki

Przeglądając słownictwo związane ze spółkami, zwłaszcza kodeks spółek handlowych, można natknąć się na takie wyrażenia jak statut i umowa spółki. Jaka jest różnica między nimi? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Umowa spółki z o.o. – wszystko co warto wiedzieć

Rozróżnienie pojęć

Kodeks spółek handlowych określa, że statut jest wymagany przy spółce komandytowo-akcyjnej oraz spółce akcyjnej. Przy pozostałych spółkach, tj. spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej oraz spółce z o.o. używa się określenia umowa spółki.

Powyższe pojęcia oznaczają to samo, tj. jest to akt założycielski spółki, na podstawie którego działa później spółka. Należy jedynie pamiętać przy których rodzajach spółek używa się wyrażenia statut a przy których umowa spółki.

Zarówno umowa jak i statut, są aktami założycielskimi spółek prawa handlowego. Na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych statut stanowi węższe pojęcie umowy spółki, na co wskazuje definicja zawarta w art. 3 ustawy, zgodnie z którą „przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób”.

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Statut spółki

Statut spółki jest aktem zawiązującym spółkę i regulującym podstawowe kwestie jej funkcjonowania. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, a w odróżnieniu od potocznego rozumienia, statut ustanawia się tylko dla spółki akcyjnej. Dla spółki z o.o. zawiera się umowę spółki. Zarówno statut spółki akcyjnej, jak i umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera się w formie aktu notarialnego. Wraz z podpisaniem umowy spółki z o.o. wspólnicy powinni wnieść udziały tworzące kapitał zakładowy. Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji. Dopiero od rejestracji spółki akcyjnej lub z o.o. w KRS nabywa ona osobowość prawną. Uzyskanie przez spółkę osobowości prawnej kończy fazę jej organizacji.

Statut spółki powinien określać m.in.:

  • przedmiot działalności czy czas trwania,
  • nazwiska i imiona albo nazwy założycieli,
  • prawa i obowiązki akcjonariuszy
  • ograniczenia związane z posiadaniem akcji,
  • warunki i sposób umorzenia akcji.

Warto również w statucie spółki uregulować kwestie problematyczne, takie jak:

  • podwyższenie kapitału zakładowego,
  • warunki tworzenia kapitału rezerwowego i zapasowego,
  • umarzanie udziałów lub akcji,
  • sposób powoływania zarządu, innych organów spółki i ich kadencje.

W przypadku spółki z o.o. w umowie obowiązkowe reguluje się kwestie m.in. przedmiotu działalności, liczby i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, wysokość kapitału zakładowego. Zarówno w statucie, jak i umowie powinno się znaleźć określenie roku obrotowego spółki.

Warte uwagi: Kapitałowe spółki handlowe

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.