Podatnicy CIT

Podatek CIT. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 roku wprowadziła prawdziwą rewolucję. Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych od osiągniętych dochodów. Do końca 2020 r. wszystkie spółki jawne były spółkami transparentnymi podatkowo, co oznacza, że nie płaciły podatku dochodowego. Które spółki jawne stały się od 2021 roku podatnikami CIT? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Status spółki a umowa spółki

Spółki jawne a podatek CIT

Wraz z wejściem w życie nowelizacji przepisów o CIT i PIT, podatnikami podatku CIT stały się spółki jawne:

  • które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jeżeli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, oraz
  • jeżeli nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej.

Przykładowo, na mocy nowych przepisów podatnikiem CIT może stać się spółka jawna, w której jednym ze wspólników jest spółka z o.o. Jeżeli jednak spółka jawna dopełni w terminie przewidzianych ustawą formalności, zachowa status spółki niepodlegającej pod podatek CIT.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Polecamy też zobaczyć strony Coworking Poznań i Galeria.

Podatnicy CIT wśród spółek jawnych

Jak zachować status spółki niebędącej podatnikiem CIT?

Jeśli nie chcesz, aby Twoja spółka została podatnikiem CIT, powinieneś złożyć informację o podatnikach. Istotne jest zachowanie właściwego terminu i złożenie dokumentu do naczelnika urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy CIT informacja, o której mowa, zawiera:

  1. imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby. Ponadto numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:
  2. wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,
  3. podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;
  4. nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za którego pośrednictwem podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej. Dodatkowo również wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

Zgłoś te dane poprzez formularz CIT-15J. Zrób to przed rozpoczęciem roku obrotowego, czyli przed otwarciem jej ksiąg rachunkowych. Ponadto pamiętaj o obowiązku aktualizacji informacji w terminie 14 dni od dnia powstania zmian w składzie wspólników. Niezachowanie tych terminów powoduje, że spółka jawna podlega opodatkowaniu CIT.

Dodatkowo ustawodawca wskazuje, że w sytuacji, gdy wspólnicy spółki jawnej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami regulują swoje zobowiązania podatkowe, to nowe regulacje nie nałożą na nich żadnych dodatkowych obciążeń podatkowych. Istnieje jednak jeden warunek. Spółka jawna musi przekazać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na jej siedzibę oraz właściwego dla wspólnika informację o podatnikach uzyskujących dochody z udziału w jej zyskach. Ponadto informację o wielkości posiadanych przez każdego z nich prawach do takiego udziału.

Warte uwagi: Osobowe spółki handlowe

Sprawdź ofertę! Oferta.

Polecamy też zobaczyć strony Coworking Poznań i Galeria.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.