Spółki z licencją lub koncesją

Spółki z licencją do duże uproszczenie i przyśpieszenie rozpoczęcia działalności regulowanej. Sprzedaż spółek z gotowymi licencjami bardzo ułatwia rozpoczęcie działalności na rynku regulowanym. Uzyskanie licencji w urzędzie wymaga często dużej ilości działań biurokratycznych oraz czasu. Proces ten jest bardzo zróżnicowany w zależności od rodzaju działalności jaka ma być wykonywana. Zakup spółki posiadającą licencję bardzo upraszcza cały proces i pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie działalności.

Gotowe spółki - licencje i koncesje - biznes międzynarodowy

Licencje są wydawane dla podmiotów chcących się zajmować specyficznymi rodzajami działalności gospodarczej. Jest to spowodowane polityką protekcjonalną danego kraju lub dużym znaczeniem danej gałęzi przemysłu dla funkcjonowania państwa. Przez wielu może być to uznawane jako utrudnianie prowadzenia biznesu i z tego powodu mogą mieć problemy z rozpoczęciem działalności. Zdecydowanie łatwiejszym rozwiązaniem jest zakup spółki posiadającej już wymagane licencje lub scedowanie procesu ubiegania się o licencję na podmiot profesjonalnie zajmujący się tego typu działaniami.

Standardowo z udzieleniem koncesji zwracamy się do właściwego ministra odpowiadającego za dany rozdział działalności. Istnieje od tego parę wyjątków. Jednym z nich może być chęć stworzenia własnej telewizji lub radia i w tym przypadku zgłaszamy się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Koncesja jest wydawana na okres od 2 do 50 lat. Wniosek jest bardzo sformalizowany. Musi zawierać dokładnie określone w ustawie informacje:

 • dane dotyczące przedsiębiorcy, adres zamieszkania, siedziba firmy
 • numer w rejestrze przedsiębiorców,
 • informacje o rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
 • informacje określone w przepisach ustaw regulujących w sposób szczegółowy dany rodzaj działalności

 

Działalność koncesjonowana jest uregulowana w licznych przepisach prawnych. I tam można spotkać regulacje dotyczące koncesji w:

 • ustawa o łączności,
 • ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej,
 • Prawo Łowieckiego,
 • Kodeksu Celnego,
 • ustawa o ochronie roślin uprawnych,
 • ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,
 • ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym,

 

Gotowe spółki na sprzedaż - licencja opc paliwa

Do najpopularniejszych licencji zaliczamy:

 • OPC – Obrót paliwami i gazami,
 • Licencja na transport międzynarodowy drogowy,
 • licencja na międzynarodowy przewóz osób,
 • licencja na spedycję,
 • licencja na transport drogowy krajowy,
 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią;
 • ochrona osób i mienia;
 • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;

 

Do pozostałych rodzajów działalności podlegających koncesji lub konieczności posiadania licencji zaliczamy w Polsce:

 • obrót materiałem siewnym;
 • wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów;
 • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania;
 • organizacja wyścigów konnych
 • wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego;
 • usługi detektywistyczne;
 • świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą;
 • prowadzenie kantoru;
 • prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)
 • działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia;
 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów;
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne;
 • działalność telekomunikacyjna;
 • konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin;
 • organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę);
 • prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów;
 • prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;
 • organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego

 

gotowe spolki - biznes miedzynarodowy