Prosta Spółka Akcyjna

Wybór formy prawnej działalności gospodarczej jest jednym z ważniejszych, początkowych czynności. Jeśli chciałbyś prowadzić firmę wspólnie z innym przedsiębiorcom, doskonałym pomysłem będzie połączenie sił i zawiązanie spółki. Zarówno spółka kapitałowa, jak i spółka osobowa są tworzone w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawę prawną ich tworzenia i funkcjonowania stanowi Kodeks cywilny z 24 kwietnia 1964 roku oraz Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. Ponadto, z punktu widzenia podstawy ekonomicznej utworzenia spółki, podzielić je można na spółki: osobowe (spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie) oraz kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne). Mimo że działalności obu rodzajów spółek regulują te same akty prawne, to jednak różnią się one specyfiką swojego funkcjonowania. Jednakże dziś skupimy się na uwypukleniu różnic w działalności spółek kapitałowych i osobowych. 

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Przekształcenie JDG w spółkę

Spółka osobowa

Spółki osobowe nie mają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. Co to w praktyce oznacza? Mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
Podstawę istnienia i działalności spółek osobowych stanowią wspólnicy. Ponadto ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko za zgodą pozostałych wspólników. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków na inną osobę za zobowiązania dotychczasowego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie dotychczasowy i nowy wspólnik. Dodatkowo wspólnicy, ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki – odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy spółka stała się niewypłacalna. W spółkach osobowych podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy a nie sama spółka. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest udział w zysku wspólnika spółki osobowej.

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Spółka kapitałowa

W odróżnieniu od spółek osobowych spółki kapitałowe mają osobowość prawną i opierają swoją działalność nie na wspólnikach, a na kapitale. Oznacza to, że ich skład osobowy jest zmienny, a cechy osobiste poszczególnych wspólników dla działalności spółki są bez znaczenia. Ponadto wspólnicy prowadzą sprawy spółki pośrednio, poprzez wybrane organy i ponoszą odpowiedzialność majątkową tylko do wysokości objętych udziałów lub akcji.
Dodatkowo, z chwilą zawiązania spółki kapitałowej powstaje spółka w organizacji, która może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Spółka w organizacji z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskuje osobowość prawną i staje się podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. W spółkach kapitałowych zarówno spółka jak i wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego. Jednakże przedmiotem opodatkowania jest zysk spółki kapitałowej oraz dywidenda wypłacona jej wspólnikom lub akcjonariuszom. 

Najważniejsze różnice między spółkami – podsumowanie

 

SPÓŁKA OSOBOWA SPÓŁKA KAPITAŁOWA
Brak osobowości prawnej Ma osobowość prawną
Osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki Brak osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki
Prowadzenie spraw spółki należy do kompetencji wspólników Sprawy spółki prowadzą jej organy
Wkładami wspólników może być ich praca i usługi świadczone na rzecz spółki Wkład niepieniężny musi posiadać tzw. zdolność aportową
Brak wymogów kapitałowych Konieczne jest wniesienie określonego kapitału zakładowego
Spółkę osobą mogą założyć co najmniej dwa podmioty Spółka kapitałowa może zostać założona przez jedną osobę
Względnie stały skład wspólników Elastyczna możliwość nabywania udziałów i akcji

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Warte uwagi: Spółka z o.o. – podstawowe informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.