Status spółki a umowa spółki

 Spółki z o.o., to jak sama nazwa wskazuje – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Mimo to, wcale nie jest tak, że ich członkowie całkowicie mogą uniknąć odpowiedzialności za długi. Co jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma długi? Może się zdarzyć, że do odpowiedzialności za zapłatę tych należności zostaną pociągnięci także członkowie zarządu tej spółki. Jednakże, w pewnych, określonych prawem, sytuacjach członkowie zarządu mogą jednak zostać wyłączeni z odpowiadania za wierzytelności oraz pozostałe zobowiązania, powstałe w trakcie prowadzenia spółki z o.o.

Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.? Co w przypadku, gdy egzekucja z jej majątku okaże się bezskuteczna? W jaki sposób można uwolnić się od tej odpowiedzialności? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby poznać odpowiedzi na pytania.

Przeczytaj również: Spółka osobowa i spółka kapitałowa – charakterystyka

Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce z o.o.

Pojęcie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o. można rozumieć bardzo szeroko.  Samo ustalenie czy spełniła się ta przesłanka może być powodem wiele problemów. Jednakże ustalenie tego następuje na podstawie każdego dowodu, z którego wynika, że spółka nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela, który pozywa członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dla przykładu – sytuacja bezskuteczności egzekucji zachodzi w momencie wydania przez sąd postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. Dlaczego? Wynika to z faktu, że majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Ponadto taką sytuacją jest również wydanie przez komornika postanowienia o umorzeniu postępowania. Podobnie z bezskutecznością egzekucji będziemy mieć do czynienia w momencie, gdy sprawozdanie finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wskazuje na to, że majątek spółki nie wystarczy na pokrycie wierzytelności przysługującej osobie dochodzącej roszczenia od członków zarządu spółki z o.o. Z tego powodu członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki przy bezskuteczności egzekucji przeciw spółce od chwili ich powołania do zarządu.

Jeśli chcesz zarejestrować spółkę lub przenieść siedzibę spółki możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki z o.o.

Wspólnik nie odpowiada za długi spółki!

Wspólnik odpowiada jedynie majątkiem, który wniósł do spółki. Od chwili wniesienia go do spółki, to spółka jako odrębny podmiot staje się właścicielem całego otrzymanego majątku. Za zobowiązania spółka odpowiada zatem sama, do wysokości posiadanego własnego majątku. Upraszczając, osobisty majątek wspólnika nie ma żadnego wpływu na spłacanie zobowiązań spółki. Dzieje się tak ponieważ majątek przekazany spółce bezpowrotnie zmienia właściciela. Jednakże co to oznacza w praktyce? Kiedy spółka utraci wszystkie swoje środki, wspólnik nie ma możliwości ubiegania się o zwrot majątku, który przeniósł na spółkę. 

Uniknięcie odpowiedzialności za długi

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może się uwolnić od odpowiedzialności z tego tytułu. Warunkiem jest wykazanie, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe. Jednakże pamiętaj, że wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. powinien zostać zgłoszony w terminie 2 tygodni od chwili w której wystąpiła podstawa jej ogłoszenia.

Ponadto członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności jeszcze w jednej sytuacji. Jeśli wykaże, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy. Możesz na przykład powołać się na podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu.

Dodatkowo możesz również wykazać, że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Możesz uargumentować ten fakt okolicznością, że prowadzenie postępowania upadłościowego nie wpłynęłoby na możliwość zaspokojenia roszczeń wierzyciela spółki z o.o..

Pamiętaj również o tym, że roszczenia wierzycieli względem członków zarządu przedawniają w terminie 10 lat od chwili bezskuteczności egzekucji względem spółki z o.o.

Warte uwagi: Prowadzenie działalności – prosta spółka akcyjna

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.