Przekształcenie JDG w spółkę

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najczęściej wybierana forma prowadzenia firmy. Jednakże coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie formy swojej działalności w spółkę.

Powodem są zmiany jakie nadeszły wraz z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 roku Polskiego Ładu. Owe zmiany w ogromnym stopniu uderzają w jednoosobowe działalności gospodarcze. Z tego powodu przedsiębiorcy szukają innych rozwiązań. Co się zmieniło? Przede wszystkim nastąpiła zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą odpowiada za swoją firmę majątkiem osobistym. Oznacza to, że w sytuacji poniesienia dużych strat, wszystkie będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. To właśnie powód, dla którego naturalnym kolejnym krokiem wielu samozatrudnionych jest przekształcenie działalności w spółkę. Ustawodawca, mając świadomość zmian pojawiających się w toku prowadzenia własnego biznesu, pozwala na przekształcanie formy danej działalności. Związane jest to jednak z konkretnymi kosztami. 

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chcesz zarejestrować spółkę lub przenieść siedzibę spółki możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Kraków, Wirtualne biuro Poznań.

Przekształcenie JDG w spółkę

Zgodnie z treścią art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą). 

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest więc prawnie dopuszczalne i może nastąpić na każdym etapie prowadzenia własnego biznesu. Jednakże kodeks spółek handlowych stawia konkretne wymogi, które musi spełnić przedsiębiorca. Do przekształcenia wymaga się:

  • sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
  • złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
  • powołania członków organów spółki przekształconej;
  • zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
  • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czy warto? Zyski ze zmiany

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. to przede wszystkim mniejsza odpowiedzialność, którą wspólnik ponosi jedynie do wysokości wniesionego wkładu oraz pozostałych świadczeń czynionych na rzecz spółki. To właśnie główna cecha, która odróżnia spółkę z o.o. od jednoosobowej działalności. Dodatkowo, jest to główny powód zmiany, lecz nie jedyny. Ponadto do zalet możemy zaliczyć:

  • nowi wspólnicy, nowy kapitał– osoby, które wraz z przedsiębiorcą będą prowadzić spółkę, wnoszą do firmy własny kapitał. Jego wysokość zależy od ustaleń wspólników. Co więcej, każdy z nich wnosi do firmy swoje kontakty oraz know-how, co zwiększa możliwości pozyskiwania kapitału na dalszym etapie działalności;
  • możliwość sprzedaży– spółkę z o.o. można sprzedać, jeżeli taka jest wola wspólników;
  • możliwość dziedziczenia– udziały w spółce mogą zostać także przeniesione na zstępnych;
  • wyznacznik rozwoju– w wielu sytuacjach biznesowych prowadzenie spółki z o.o. postrzegane jest jako działanie poważniejsze i zwiastujące większe możliwości, niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Jest to jednak korzyść wizerunkowa, nie stoją za nią żadne konkretne ograniczenia czy przywileje;
  • płynne przejście do działania na nowych zasadach– przekształcenie JDG w spółkę z o.o. trwa dłużej niż założenie nowej spółki, jednak pozwala przedsiębiorcy kontynuować działalność bez przeszkód. Po przekształceniu przedsiębiorca zachowuje wszystkie ulgi, do jakich miał prawo jako prowadzący działalność gospodarczą, kontynuuje wszystkie umowy (bez konieczności zawierania nowych) i nadal może korzystać z przyznanych koncesji.

Jeśli chcesz zarejestrować spółkę lub przenieść siedzibę spółki możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Kraków, Wirtualne biuro Poznań.

Przeczytaj również: Spółka z o.o. – podstawowe informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.